Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem https://rocznik.mbpw.pl. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Data publikacji strony internetowej: 25.02.2014.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.02.2021.
Deklarację sporządzono dnia 18.03.2021.

Dane teleadresowe jednostki:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 32
Tel. 22 776 29 53,
519 723 455 (możliwość kontaktu SMS)
kontakt@biblioteka.wolomin.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazów.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji – kontaktu telefonicznego:

w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 12.00–19.00,
w środę w godzinach 9.00–16.00,
w sobotę w godzinach 9.00–14.00
pod numerem telefonu 22 776 29 53 lub 519 723 455 z możliwością kontaktu SMS.

Deklarację sporządzono na podstawie testu przeprowadzonego automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność stron internetowych Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 97,94%.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.